1. arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid, de beleving en de mogelijkheden van de werknemer inzichtelijk gemaakt. Er wordt onderzocht welk werk de werknemer, gelet op zijn of haar beperking, nog zou kunnen uitvoeren. Eventuele aanpassingen die nodig zijn om het werk geschikt te maken voor de werknemer worden in het onderzoek meegenomen.

2. re-integratiebegeleiding
en outplacementbegeleiding

Bij re-integratie- en outplacementbegeleiding wordt er samen met de werknemer een plan opgesteld. Het doel van het plan is de werknemer begeleiden naar duurzaam passend werk. Eventuele consequenties die de nieuwe situatie met zich meebrengt worden voor de werknemer en de werkgever inzichtelijk gemaakt.

3. verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding bestaat uit ondersteuning bij verzuim conform de Wet verbetering poortwachter. Samen met de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts of arbodienst wordt er een plan opgesteld. Door de gezamenlijke aanpak ontstaat er vaak een situatie waarin de werkgever en de werknemer vooruit kunnen.

4. werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek bestaat uit een inventarisatie van de werkplek, de werkomgeving en de werkhouding van de werknemer. Er wordt een persoonlijk werplekadvies aan de werknemer gegeven, daarnaast wordt er onderzocht of eventuele aanpassingen aan de werkplek en inzet van hulpmiddelen noodzakelijk is.